Den Danske vædderkaninklubs vedtægter
 
Specialklub for Fransk Vædder og Lille Tysk Vædder under Danmarks kaninavlerforening.
 
Stiftet 15. november 1942
 
Par.1 Den Danske Vædderkaninklubs formål er at udbrede og forbedre opdræt af kaniner af racerne Fransk Vædder og Lille Tysk Vædder.
 
Par.2 Som ordinære medlemmer kan optages ethvert medlem af Danmarks kaninavlerforening. Som ekstraordinære medlemmer kan optages udlændinge.
 
Par.3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen.
 
Par.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren inden 1. januar
 
Par.5 Regnskabsåret er kalenderåret.
 
Par.6 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt krav derom. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes til formanden senest en uge før afholdelse.
 
Par.7 Den ordinære generalforsamling vælger formand, kassere, sekretær og min 2 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, så vidt muligt bosiddende i alle dele af landet. Bestyrelsen vælger redaktør af klubbens "vædder-nyt".
 
Par.8 Bestyrelsen leder klubbens ærliggender. Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Hvis der ved afstemning om et forslag er stemmelighed i bestyrelsen, betragtes foreslaget som bortfaldet.
 
Par.9 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, når vedkommende har gjort sig skyldig i en handling, der er i modstrid med klubbens formål eller på anden måde er egnet til at skade klubben eller vædderavlen. Et ekskluderet medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende generalforsamling, som derefter afgør, om ekskluderingen skal stå ved magt.
 
Par.10 Klubben kan ikke opløses, medmindre 3/4 af medlemmerne stemmer for